คาราไบโอเกะ

คำนำ

           ชีววิทยา เป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก และยากต่อการจดจำ บางคนเรียกวิชานี้ว่า ยาขมหม้อใหญ่  แต่ถึงอย่างไรตามหลักสูตร นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ก็หนีวิชาชีววิทยานี้ไปไม่พ้น แต่จะเรียนอย่างไรให้จำได้และมีความสุข ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็น “ครู” จึงคิดวิธีให้นักเรียนจดจำเนื้อหาชีววิทยาอย่างง่าย ๆ จากการสังเกตพบว่า นักเรียนส่วนมากจะร้องเพลงโดยเนื้อร้องถูกต้องทุกคำ ทำไมเขาถึงจำได้ จึงได้ทดลอง เขียนเนื้อเพลงชีววิทยา ใส่ไปในทำนองคาราโอเกะ เพลงที่นักเรียนนิยม ซึ่งเรียกนวัตกรรมใหม่ที่ได้ว่า Kara-BioKe

Kara-Bioke มาจากคำว่า  Karaoke + Biology ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนชีววิทยามากขึ้น  เพราะเมื่อแค่ร้องเพลง นักเรียนก็จะสามารถจดจำเนื้อหาชีววิทยาได้  ทั้งนี้ นักเรียนสามารถผลิต  Kara-Bioke ไว้ร้องเองได้ด้วยโดยได้แบ่งเนื้อหาให้นักเรียนได้ไปสรุปเป็นองค์ความรู้ที่เป็นใจความหลักที่เราต้องท่องจำ จากนั้นให้นักเรียนไปหาดนตรีที่ไม่มีเนื้อร้องที่เรียกกันว่า karaoke, Minue one หรือ Backing track จากนั้นให้นักเรียนนำมาเสนอหน้าชั้น และรวมกลุ่มกันทำ MV-KaraBioke ไว้ให้เพื่อนๆ และน้องๆ รุ่นต่อไปเป็นผู้ร้องและเป็นสื่อที่ส่งต่อไปรุ่นต่อรุ่น  จากครูสู่นักเรียน จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง

เนื้อเพลงที่เขียนขึ้นใหม่นั้นเกิดจากความวิริยะ อุตสาหะ  แต่สามารถเผยแพร่ในลิขสิทธิ์ของข้าพเจ้าได้   ขอขอบคุณทุกภาพ และทุกตัวโน๊ต จากผู้แต่งเพลงทุกเพลง ที่ได้นำมาอ้างอิงในนวัตกรรม Kara-Bioke นี้ ที่ได้มีส่วนในการช่วยจรรโลงการศึกษาไทยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น

นายสิปป์แสง    สุขผล
                                                                                            ผู้ผลิตสื่อแนวคิดนวัตกรรม   Kara-BioKe

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง โรงงานนี้มีชื่อว่าเซลล์ จำนวน 3 ชั่วโมง
วิชา ว 40241 ชีววิทยา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 4
  • สาระที่ 1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
  • มาตรฐาน ว.1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียน และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต ตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. บอกความหมายของเซลล์ได้
2. บอกหน้าที่ของออแกเนลล์ต่างๆ ที่พบในเซลล์ได้
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของเซลล์ได้
2. ระบุหน้าที่ของออแกเนลล์ชนิดต่างๆได้
3. ศึกษาเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ได้
4. สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้
5. สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการแต่งเป็นเพลงได้ หรือร้องเพลงเซลล์แล้วจดจำเนื้อหาได้
6. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาชีววิทยา

สาระการเรียนรู้
1. ชนิดของเซลล์
2. หน้าที่ของออแกเนลล์

กระบวนการเรียนรู้
1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียน (5ข้อ) โดยใช้เวลา 5 นาที
เมื่อหมดเวลาเก็บส่งครูให้ตรวจ เพื่อบันทึกคะแนนเป็นคะแนนก่อนเรียน
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ
4. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 6 คน ศึกษาเนื้อหาเรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตเซลล์ จากหนังสือเรียนของ สสวท.
และศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ที่ตั้งกล้องจุลทรรศน์ไว้ ทั้งนี้นักเรียนสามารถทำสไลด์สดเพื่อศึกษาตัวอย่างที่สนใจได้เอง แล้วบันทึกผลการศึกษาลงในแบบบันทึกปฏิบัติการเรื่องเซลล์
5. หลังจากศึกษาจบ ศึกษาใบความรู้ที่ 1 เพิ่มเติม แล้วทำให้กิจกรรมตามใบงานที่ 1 เรื่อง การแต่งเพลงเซลล์ในทำนองที่นักเรียนชอบ เพื่อสรุปหน้าที่ของออแกเนลล์ และสรุปความแตกต่างของเซลล์
6. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ และสรุป ออกมาเป็นเนื้อเพลง
7. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะเพิ่มเติมส่วนที่บกพร่อง และชมเชย
8. ครูเปิด KaraBioKe เพลงเซลล์ให้นักเรียนร้อง โดยให้ฟังต้นฉบับก่อน 1 รอบ นักเรียนทุกคนร้องพร้อมกัน
9. อภิปรายสรุปบทเรียนเรื่องเซลล์โดยผู้เรียนและครู
9. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สสวท. บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
2. กล้องจุลทรรศน์ และ wet mount ของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
3. ใบความรู้ที่ 1 เรื่องเซลลืของสิ่งมีชีวิต
4. ใบงานที่ 1 เรื่อง การแต่งเพลงเซลล์
5. แบบบันทึกผลปฏิบัติการทดลองเรื่องเซลล์

การวัดผลและประเมินผล
1. วิธีการวัดผลและประเมินผล
1.1 การประเมินพฤติกรรม
1.2 การตรวจใบงาน
1.3 การทดสอบ

2. เครื่องวัดผลประเมินผล
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม
2.2 ตรวจใบงานที่ 1
2.3 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
3.1 มีผลคะแนนจากการประเมินพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3.2 มีผลคะแนนจากใบงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
3.3 ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

กิจกรรมเสนอแนะ
ชี้แจง แนะนำ ให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการที่ดีในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพูดนำเสนอในแบบต่าง ๆ การเล่าเรื่องตามความเข้าใจ และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน เป็นกันเอง จะช่วยให้ผู้เรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากขึ้น

นื้อเพลงชีววิทยา คลิกเพื่อลิงค์ไปยัง MV คาราโอเกะ
1.เพลง อาณาจักรพืช
ทำนองเพลง Tonghua

Kingdom Plantae ฟัง, ผนังเซลลูโลส คลอโรฟิลล์เขียวสดอยู่ในคลอโรพลาสต์
Photosysthesis วงชีวิตสลับ 9 DIV นะครับ
1) Bryophyta พืชไม่มีท่อลำเลียง ไม่มี truly ลำต้น รากใบ Sporophyte บน Gametophyte ได้แก่ มอส ลิเวอร์เวิร์ต ฮอร์นเวิร์ต
2) Psilophyta หวายทะนอย ใบเกล็ด กิ่งข้อ Rhizoid
3) Lycophyte มีรากใบ ใบยอดเรียง Stobilus ตีนตุ๊กแก ช้องนางคลี่ และกนกนารี
4) Spheno equipstum กลวงใน green stem ใบแตกรอบข้อ ยอด Strobilus คือ หญ้าถอดปล้อง
5) Ptherophyta เฟิร์น มีท่อลำเลียง ราก ใบ ลำต้น ใบอ่อนเรียงวน สืบพันธุ์สร้างสปอร์ ข้าหลวงหลังลาย กูดน้ำ แว่น ชายผ้าสีดา แหนแดง จอกหูหนู เฟิร์นใบมะขาม ย่านลิเภา 6) Conifer สนสองใบ จิมโนสเปิร์ม ไม่มีรังไข่ รูปใบเป็นเข็ม
7) Cycadophyta ปรง
8) Gingophyta แป๊ะก๊วย 6,7,8 คือ Gymnosperm สิ่งที่เพิ่มเติมสืบพันธ์กันด้วย Cone
9) Antrophyte flower plant, Angiosperm พืชดอก เช่น จอก ตะไคร้ สนทะเล พลูด่าง และแหน มี ovary 2 subdivs Monocot กลีบทวีคูณ 3 Dicot กลีบทวีคูณ 4,5
9 Divisions of kingdom Plantae

                                                     2. เพลง ฮอร์โมน
                                           ทำนองเพลง When I fall in love
Pituitary Gland แบ่งเป็นหน้า-กลาง- หลัง หน้ามี Growth Hormone FSH เร่ง sex cell LH เร่งตกไข่ ชาย Testosterone Prolactin น้ำนม ACTH/TSH
กลาง MSH Melanocyte หลัง ADH ดูดน้ำกลับไต, Oxytocin มดลูกบีบตัว, Islet of Lang. Insulin & Glucagon.
ต่อมหมวกไต Cortex-cortisol เพิ่ม metabolism ของ Carbo- Aldersterone control Sodium.
Sex hormone- Medulla-Adenaline, Noradre.
Thyroid gland มี Thyroxin เพิ่ม metabolism & Calci-tonin ลด Cal เลือดไปที่ Bone
ต่อมพาราไทรอยด์ พาราธอร์โมน ตรงข้ามกันกับ Calcitonin
Sex organ มี 4 หลั่ง hormone ด้วยกัน Interstitial cell – androgen (Testosterone)
Folicle-Estro/gen ควบคุม Female Corpus-lutium cell Progesterone รอบเดือน
รก HCG กระตุ้น Corpus ให้สร้างฮอร์โมน Progesterone และ Pineal gland –melatonin และยับยั้ง sex organ เจริญก่อนถึงวัย
ต่อมไทมัสสร้าง Thymosin ควบคุมการสร้าง T-lymphocyte
ฮอร์โมน Gastrin ที่ Stomach หลั่ง HCl / Secretin-intestine
Dwarfism ในเด็กขาด GH, GH เด็กเกิน Gigantism, Acromagaly ใน Adult / ขาด Insulin เบาหวาน/ Cortisol เกิน Cruising / Addison Adenal cortex ถูกทำลาย

                               3. Cardiac Cycle & Blood transfer (วัฏจักรหัวใจ)
                                    ทำนองเพลง จังหวะหัวใจ (สุกฤษฏ์ วิเศษแก้ว)
RAP: เลือดดำ Superior Venacava Inferior Venacava ส่งไป Atrium ขวา ผ่านลิ้น Tricuspid ลงสู่เวนตริเคิลขวา ผ่าน pulmonary artery ฟอกที่ปอด
Semilunar valve กั้น Ventricle ขวา เลือดดำไหลมาสู่ pulmo. Artery ไหลไปฟอกปอด ผ่าน pulmo. Vein เลือดดี เข้า Atruim ซ้าย –> Bicuspid to LV.
ลิ้น Aortic Semilular เลือดดีไหลมาผ่านเส้นเลือด Aorta เส้นเลือดแดงใหญ่ สูบไปทั่วร่างกาย นำออกซิเจนแลกคาร์บอนไดออกไซด์
เลือดดำก็มีที่มาอย่างนี้ หัวแขน superior cenacava Inferior venacava ตัวขา เอเตรียมขวารับเลือดดำต่อทันใด
เลือดมี 2 ส่วน เม็ดเลือด 45 และมีพลาสมาตั้ง 55 % Erythrocyte จากตับ ม้าม ไขกระดูก nucleus หายไป ไร้ Golgi-Mito
ให้เลือดกันมันช่างง่ายอย่างนี้ กรุ๊ปเดียวกันรับได้ไม่มีปัญหา แต่ AB รับได้ทุกหมู่นี่หนา
ให้ทุกหมู่ O have not antigen.

4. เพลงเซลล์
ทำนองเพลง reach for the star (Tata Young)

หน่วยย่อยพื้นฐานพืชสัตว์ก็คือเซลล์ องค์ประกอบเซลล์ที่พวกเราต้องรู้
กล้องจุลทรรศน์ช่วยทำให้เราได้ดู ได้เห็นในเซลล์ชัดเจน
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็มีหนา เช่น อมีบา พารามีเซียม
แต่พืชสัตว์ล้วนต้องมีหลายเซลล์ร่วมกัน ผสานหน้าที่ของเซลล์

***ไมโทคอนเดรียจะคอยสร้างพลังงาน ER เรียบสังเคราะห์ไขมัน
ER ขรุขระสร้างโปรตีน กอลจิบอดีรับของ ER อีกที
ต่อจากนี้ก็จะนำส่งเยื่อหุ้มเซลล์ แล้วเอาออกไป

แต่ในเซลล์ก็ยังต้องมีนิวเคลียส ภายในนั้นมีโครโมโซม
DNA นำพันธุกรรมต่อไป ไรโบโซมสังเคราะห์โปรตีน
(ซ้ำ ***)
สิ่งที่แตกต่างก็ตรงเซลล์พืชเท่านั้น ผนังเซลล์ คลอโรพลาสต์ ที่เซลล์สัตว์ไม่มี
ทั้งคู่ก็ต่างมีแวคิวโอลสะสมอาหาร ไซโทพลาสซึม (ของเหลวในเซลล์)
(ซ้ำ *** 2 ครั้ง)
หน่วยย่อยพื้นฐานสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าเซลล์

                                             5. เพลงการแพร่และออสโมซีส
                                         ทำนองเพลง คนใจง่าย (ไอซ์ ศรัณยู)

จัดจาดาดั๊ด จัด จัด จาดาดัด…วู้ จัดจาดาดั๊ด จัด จัด จาดาดัด…วู้
จัดจาดาดั๊ด จัด จัด จาดาดัด…วู้ จัดจาดาดั๊ด จัด จัด จาดาดัด…วู้
หลักการของการแพร่ ไม่เรียนเราคงแย่ ที่จริงเรื่องการแพร่ ไม่ห่างไกลเราเท่าไร
เมื่อความเข้มข้นสารจากมากก็แพร่ไปที่น้อยเจือจาง
เช่นการฉีดน้ำหอมฉีดยาฆ่าแมลงตดที่ดังรุนแรงแพร่กลิ่นไปทุกทิศทาง
ต่างจากออสโมซีสยิ่งคิดแล้วยิ่งงงค่อยว่ากันไป
ออสโมซีสนั้นคือการแพร่ที่ต่างไปเพราะน้ำเข้มข้นมากแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่านไป
หาน้ำเข้มข้นน้อยทันใดไม่ยากใช่ไหมเข้าใจหรือเปล่า
หากนำเซลล์ไปแช่ในน้ำก็จะรู้เซลล์บวมแตกขึ้นมาน้ำออสโมซีสเข้า
ในสารละลายเข้มข้นก็ไม่ต้องเดาจะทำให้เซลล์เหี่ยว

6. เพลง Aerobic Respiration
ทำนองเพลง พูดไม่ออก (ญาญ่า หญิง)

A1 สลายกลูโคสให้พลังงาน Glycolysis ใช้ 2 ให้ 4
เป็น 2 กรดไพรูวิก สุทธิ 2 ATP 2 NADH ได้อยู่
A2 Pyruvic go Mitochondria รวมตัวกับ Co. A ให้ CO2
ได้ Acetyl Co A และ 2 NADH ต่อไปสู่ TCA Cycle
Hook OAA. รวม Acetyl Co A C6 Citric นั่นเอง เปลี่ยนเป็น C5 และ C4
2CO2 ATP ก็ยังมี 3NADH & FADH2
*** อย่าลืมต้องคูณด้วย 2 เพราะมี 2 moles***
(ไม่ลืม Aerobic Respiration เลย)

BH เพียงเธอต้องจำไว้ Kreb’s เกิดใน Matrix ETC.บน inner membrane
NADH ให้ 3 FADH2 ให้ 2 รวม 36, 38 ATP

7. เพลง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ทำนองเพลง ระยะปลอดภัย (ว่าน)

A1 Photosynthesis มี 2 reaction ก็คือ dark & light ใช้แสงเกิดบนเยื่อไทลาคอยด์
มีทั้ง Cyclic และ Non Cyclic ทั้ง 2 เกิด ATP Photo system ทำงานกันไป
A2 Cyclic ใช้ PSI, No photolysis, No NADP(H), ไม่มีทั้ง O2 แตกต่างกับ Non-Cyclic ที่มีทุกอย่าง PS II ก็ยังมี มีพร้อมต้อง Non Cyclic เท่านั้น
Hook Dark reaction, C5: RuBP, รวมตัวกับ CO2 ได้ PGA รีดิวซ์ด้วย NADPH, ATP
ได้ PGAL : C3 สร้างกลูโคส โดย PGAL 2 โมลจากกำไร PGAL เหลือ ก็เปลี่ยนรูปไปเสีย
เป็น RuBP (Return)
A3 Calvin cycle มันก็เป็นอย่างนี้ ไม่ได้ยุ่งยากอะไร มีแค่ 4 ขั้นตอน เพียงแค่เธอต้องท่องต้องจำให้มันขึ้นใจ 1. Carboxylation RuBP ตรึง Co2
A4 2. Reduction 3. Regeneration 4. Synthesis ไง Calvin cycle เกิดใน stroma นะให้เธอจำให้ขึ้นใจ เห็นไหมว่า dark กับ light สัมพันธ์กันเมื่อสังเคราะห์ด้วยแสง

PH Photolysis ก็คือ น้ำถูกโฟตอน แตกตัวออกเป็น O2 , Hydrogen electron ที่ได้มา ส่งไปให้ PSII (Non-Cyclic)

8. Mitosis vs Meiosis (IPMAT)
ทำนองเพลง NoBody (Wondergirls)

พูด: การแบ่งเซลล์มี 2แบบ mitosis แบ่งเซลล์ร่างกาย (ชุดโครโมโซมคงเดิม) ส่วนไมโอซีสแบ่งเวลล์สืบพันธุ์ (ชุดโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง)
แบ่งเซลล์ I-P-M-A-T อิ๊ปแม็ท นะ mitosis หรือ meiosis อิ๊ปแม็ท นะ
Interphase-Prophase-Metaphase- Anaphase –Telophase I-P-M-A-T อิฟแม็ท I-P-M-A-T
แบ่งเซลล์ Mitosis : มี ขั้น Interphase /จำลองชุด DNA / เป็น 2 เท่า ใช้เวลานาน
Prophase โครโมโซม / 2 chromatids เริ่มเห็น/ Nucleo- นิวเคลียเมมเบรน เริ่มสลาย เริ่มสร้างเส้นใย
Metaphase ตั้งแถวตอนกลางเซลล์/ Anaphase แยกโครมาติดไป/ Telophase เกิด cell plate ในพืช cleavage furrows ใน animal cell แล้วแยกออกเป็นสอง
แบ่งเซลล์ I-P-M-A-T อิ๊ปแม็ท นะ mitosis หรือ meiosis อิ๊ปแม็ท นะ
Interphase-Prophase-Metaphase- Anaphase –Telophase I-P-M-A-T อิฟแม็ท I-P-M-A-T
แบ่งเซลล์ Meiosis :แบ่งนิวเคลียส 2 ที/ Prophase I รอนานเต็มที มีการเข้าคู่โครโมโซม
เกิด Crossing Over/ หดสั้น Metaphase I / คู่เหมือนแถวตอนเรียงกัน/ Anaphase I ดึงแยก
ชุดโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง/ แยกเป็น 2 เซลล์ Telophase I/ จากนั้นก็ Prophase II แบ่งถึง Telophase II/ 4 cells โครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งนะจ๊ะ

Mitosis แบ่งเซลล์เติบโต……. ส่วน Meiosis นั้น แบ่งเซลล์สืบพันธุ์…………….

แค่เพียงจำให้ดี….. Meiosis แบ่ง 2 ที…..ได้ 4 cell ที่โครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง
เพราะลดตั้งแต่ระยะ Anaphase 1 Inter-Pro-Meta- Ana –Telophase อิฟแม็ท I-P-M-A-T
อิฟแม็ท I-P-M-A-T อิฟแม็ท ..อิฟแม็ท

                                                9. เพลง Digestive enzyme
                                               ทำนองเพลง นาทีสุดท้าย (อีทีซี)

Pthyaline (amylase) ย่อย Starch เป็น Dextrin น้ำตาลหวานในปากเราคลุกเคล้ากัน
กระเพาะอาหาร Pepsinogen เร่งโดย Hydrochloric เปลี่ยนเป็น Pepsin ย่อยโปรตีน
และ Polypeptide ย่อยกลายเป็น peptide Lipase หลั่งออกมาแต่ยังคงไม่ได้ทำงาน
ถึง small intestine ส่วน Duodenum มีน้ำดี Emulsify fat ตับสร้างให้ถุงน้ำดี
และ Pancreatic juices ก็คือ Trysin Chymotrypsin ย่อย polypeptide
ส่ง Carboxypeptidase กลายเป็นกรดอะมิโน amylase ย่อย polysaccharide disaccharide ผลลัพธ์ สุดท้าย ย่อยต่อไป

Small intestine นั้นก็สร้าง Enzyme / Disacharidase Dipeptidase and Lipase
ย่อย Nucleotide By Nucleotidase –> Nucleoside–>Nucleosidase เป็น Pentose-Base-Phosphate

Villus ที่ Jejunum absorb sugar กรดอะมิโน ผ่านเส้นเลือดฝอย ท่อน้ำเหลืองนั้นดูดกรดไขมัน

                                                        10. เพลง Phytohormone
                                             ทำนองเพลง ผิดที่เธอ (ปนัดดา เรืองวุฒิ)
Plant Hormone : Auxin comes form meristem tissue :กระตุ้นแบ่งเซลล์ยอดยับยั้งการเจริญของตาข้าง ชะลอการหลุดร่วงของผล ดอกใบ
เปลี่ยนรังไข่เจริญเป็นผล นี่คือตัวอย่าง โดยที่ไม่ต้องผสมพันธุ์
Giberrellin สร้างมาเวลาเป็นต้นอ่อน กระตุ้นยืดตัวของเซลล์เหนือข้อ กระตุ้นออกดอก การงอกเมล็ด….
Cytokinin สร้างจาก Root /ควบคุมแบ่งเซลล์ เร่งตาข้าง/ ขจัดการพักตัวของ seed /ควบคุม cell differenticiate.
Ethylene gas / Repining ผลไม้ / การร่วงใบ__ให้เป็นตาม seoson และยังเร่ง seed germination…….
Abscisic acid come form /ใบ และตา ยับยั้ง growth และกระตุ้น…การหลุดร่วงของใบ ผล และของดอก
และช่วย delay seed germination หน้าที่มันพักตัวไม่ให้เมล็ดนั้นงอก นั่นคือ Abscisic acid

                            11. เพลง พฤติกรรมที่มาแต่กำเนิด (Inherited Behavior)
                                            ทำนองเพลง อยากรู้…แต่ไม่อยากถาม
Inherited Behavior เป็นพฤติกรรมตั้งแต่กำเนิด ไม่ต้องเรียนรู้ มีแบบแผนแน่นอน
รวมเรียกว่า Orientation : Kinesis Taxis Reflex Chain of reflexs. หรือสัญชาตญาน
Kinesis โพรทิสต์ move ไม่มีทิศทาง…… Taxis เคลื่อนหาสิ่งเร้าทิศทางแน่นอน
Reflex ทันทีทันใด ไอจาม กระพริบตา ชักมือหนีไฟ ไม่ต้องรอ Response จากสมอง
Chain of reflex ชักใย.. ดูดนม สร้างรัง ฟักไข่ และเลี้ยงทารก การสืบพันธุ์ คือ Instinctive Behavior
paramecium กับ CO2 Ameba:lights ความชื้น:Woodlice ท่องจำในใจ Kinesis ไว้ก่อน

                                              12. เพลง การลำเลียงในพืช
                                                     ทำนองเพลง กันและกัน
ถ้าตัดรากตามขวาง ดูจากนอก เข้าสู่ชั้นใน
Epidermis ชั้นเดียว ผนังบาง ขนรากมากมาย
ถัดเข้าไป คือ Cortex เซลล์เล็ก ๆ parenchyma
และอีกชั้น Endodermis มี casparian strip
ชั้น pericycle ยืดตัว เป็นรากแขนง
ถัดเข้าไปนั้น Vascular bundle, Phloem, Xylem
ตรงใจกลาง รากคือ pith ให้เธอคิดถึง root แล้วจำ
Xylem มี vessel member และ Trachied ท่อลำเลียงน้ำ

Osmosis มา จากทาง root hair Epidermis แพร่สู่ Cortex
ลำเลียงผ่าน passage cell จนถึง Xylem น้ำลำเลียงไป
Root pressure Transpiration pull
Capillary action -3- Theory of conduction

ลองศึกษา stem ชั้นนอกเข้าสู่ชั้นใน แค่ไม่มีชั้น pericycle เหมือนรากทั่วไป

ท่อลำเลียงเป็น Radial จำนิดเดียวว่าใบเลี้ยงคู่
กระจัดกระจาย, กลวงตรงกลาง, Pith สลาย
ดูตามขวาง –> ใบเลี้ยงเดี่ยว monocot

** Phloem มี sieve tube member companion cell มีชีวิต
Translocation : ลำเลียง sugar depend on Osmotic pressure.

 

คู่มือเสริมการใช้ Kara-BiOke เรียนชีววิทยาแบบฝังแน่นด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ

    

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s