ขอบข่ายชีววิทยาที่นักเรียนแผนวิทย์-คณิตต้องศึกษา

วิชาที่จะเรียนและวัดผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เทอม  1

หน่วยที่ 1  ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา

บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร

1.1.1 สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์

1.1.2 สิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารและพลังงาน

1.1.3 สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต มีอายุขัยและขนาดจำกัด

1.1.4 สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

1.1.5 สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

1.1.6 สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจำเพาะ

1.1.7 สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบ

1.2 ชีววิทยาคืออะไร

1.3 ชีววิทยากับการดำรงชีวิต

1.4 ชีวจริยธรรม

บทที่ 2 การศึกษาชีววิทยา

2.1 การศึกษาชีววิทยา

2.1.1 การตั้งสมมติฐาน

2.1.2 การตรวจสอบสมมติฐาน

2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

2.1.4 การสรุปผลการทดลอง

2.2 กล้องจุลทรรศน์

2.2.1 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

2.2.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

บทที่ 3 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

3.1 สารอนินทรีย์

3.1.1 น้ำ

3.1.2 แร่ธาตุ

3.2 สารอินทรีย์

3.2.1 คาร์โบไฮเดรต

3.2.2 โปรตีน

3.2.3 ลิพิด

3.2.4 กรดนิวคลีอิก

3.2.5 วิตามิน

3.3 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

4.1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

4.2.1 นิวเคลียส

4.2.2 ไซโทพลาซึม

4.2.3 ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

4.3 การรักษาดุลยภาพของเซลล์

4.3.1 การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

4.3.2 การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

4.4 การสื่อสารระหว่างเซลล์

4.5 การแบ่งเซลล์

4.5.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

4.5.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส

4.6 การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์

4.7 เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบของร่างกาย

หน่วยที่ 2  การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และสัตว์

บทที่ 5 ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน

5.1 อาหารและการย่อยอาหาร

5.1.1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์

5.1.2 การย่อยอาหารของสัตว์

5.1.3 การย่อยอาหารของคน

5.2 การสลายสารอาหารระดับเซลล์

5.2.1 การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน

5.2.2 การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน

วิชาที่จะเรียนและวัดผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เทอม  2

บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

6.1 ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

6.1.1โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์

6.1.2 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน

6.2 ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

6.2.1 การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

6.2.2 การขับถ่ายของสัตว์

6.2.3 การขับถ่ายของคน

6.3 ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลืองกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

6.3.1 การลำเลียงสารในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์

6.3.2 การลำเลียงสารในร่างกายของคน

6.3.3 ระบบน้ำเหลือง

หน่วยที่ 3  การประสานงานในร่างกายและการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์

บทที่ 7    การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

7.1  การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

7.2  การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

7.3  การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

บทที่ 8    การรับรู้และการตอบสนอง

8.1  การรับรู้และการตอบสนอง

8.2  การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำและสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำบางชนิด

8.3  เซลล์ประสาท

8.4  การทำงานของเซลล์ประสาท

8.5  โครงสร้างของเซลล์ประสาท

8.6  การทำงานของระบบประสาทสั่งการ

8.7  อวัยวะรับความรู้สึก

บทที่ 9    ระบบต่อมไร้ท่อ

9.1  ต่อมไร้ท่อ

9.2  ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ

9.3  การควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมน

9.4  ฟีโรโมน

บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์

10.1  กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์

10.2  ประเภทพฤติกรรมของสัตว์

10.3  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการตอบสนองของระบบประสาท

10.4  การสื่อสารระหว่างสัตว์

บทที่ 11 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต  (ย้ายไปเรียน ม.4 เทอม 1)

11.1  การสืบพันธุ์

11.2 การเจริญเติบโตของสัตว์

วิชาที่จะเรียนและวัดผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม  1

หน่วยที่ 4  การดำรงชีวิตของพืช

บทที่ 12   โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

12.1  โครงสร้างและหน้าที่ของราก

12.1.1  โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก

12.1.2  หน้าที่และชนิดของราก

12.2  โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น

12.2.1  เนื้อเยื่อบริเวณปลายยอด

12.2.2  โครงสร้างภายในของลำต้นพืช

12.2.3 หน้าที่และชนิดของลำต้น

12.3  โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

12.3.1  โครงสร้างภายนอกของใบ

12.3.2  โครงสร้างภายในของใบ

12.3.3  หน้าที่ของใบ

12.4  การคายน้ำของพืช

12.4.1  ปากใบและการคายน้ำของพืช

12.4.2  ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำ

12.5  การลำเลียงน้ำของพืช

12.6  การลำเลียงธาตุอาหารของพืช
12.7  การลำเลียงสารอาหารของพืช

12.7.1  การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช

12.7.2  กระบวนการลำเลียงสารอาหาร

บทที่ 13  การสังเคราะห์ด้วยแสง

13.1  การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

13.2  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

13.2.1  โครงสร้างของคลอโรพลาสต์

13.2.2  สารสีในปฏิกิริยาแสง

13.3  โฟโตเรสไพเรชัน

13.4  กลไกการเพิ่มความเข้นข้นของ  CO2 ในพืช  C4

13.4.1  โครงสร้างของใบที่จำเป็นต่อการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์

13.4.2  วัฏจักรคาร์บอนของพืช  C4

13.5  กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชซีเอเอ็ม  (CAM)

13.6  ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

13.6.1  แสงและความเข้มของแสง

13.6.2  คาร์บอนไดออกไซด์

13.6.3  อุณหภูมิ

13.6.4  อายุใบ

13.6.5  ปริมาณน้ำที่พืชได้รับ

13.6.6  ธาตุอาหาร

13.7  การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง

บทที่ 14  การสืบพันธุ์ของพืชดอก

14.1  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก

14.1.2  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก

14.1.3  การเกิดผล

14.1.4  การเกิดเมล็ด

14.1.5  ส่วนประกอบของเมล็ด

14.1.6  การงอกของเมล็ด

14.1.7  ปัจจัยในการงอกของเมล็ด

14.1.8  การพักตัวของเมล็ด

14.1.9  การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์

14.2  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช

14.3  การวัดการเจริญเติบโตของพืช

บทที่ 15  การตอบสนองของพืช

15.1  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

15.2  การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

วิชาที่จะเรียนและวัดผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม  2

หน่วยที่ 5  พันธุศาสตร์

บทที่ 16  การค้นพบกฏการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

16.1  การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล

16.2  กฎแห่งการแยกตัว

16.3   กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ

16.4   การทดสอบจีโนไทป์

16.5   ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือจากกฎของเมนเดล

16.5.1  ลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์

16.5.2  การข่มร่วมกัน

16.5.3  มัลติเปิลอัลลีล

16.5.4  มัลติเปิลยีน

16.5.5  ยีนในโครโมโซมเพศ

16.5.6  ยีนในโครโมโซมเดียวกัน

16.5.7  อิทธิพลของเพศต่อการแสดงออกของยีน

16.5.8  พันธุกรรมจำกัดเพศ

บทที่ 17  ยีนและโครโมโซม

17.1  การค้นพบสารพันธุกรรม

17.2  ยีนอยู่ที่ไหน

17.2.1  การค้นพบบทบาทของโครโมโซม

17.2.2  รูปร่าง  ลักษณะ  และจำนวนโครโมโซม

17.2.3  ส่วนประกอบของโครโมโซม

17.3  จีโนม

17.4  ส่วนประกอบทางเคมีของ  DNA

17.5  โครงสร้างของ  DNA

17.6  สมบัติของสารพันธุกรรม

17.6.1  การจำลองตัวของ  DNA

17.6.2  DNA  ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมได้อย่างไร

17.7  มิวเทชัน

บทที่ 18  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ

18.1  ความเป็นมาของพันธุวิศวกรรม

18.2  พันธุวิศวกรรมกับการประยุกต์ใช้ประโยชน์

18.3  พันธุศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์
หน่วยที่ 6  วิวัฒนาการ

บทที่ 19 วิวัฒนาการ

19.1  หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

19.1.1  หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต

19.1.2                  หลักฐานจากกายวิภาคเปรียบเทียบของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด

19.1.3                  คัพภะวิทยาเปรียบเทียบ

19.1.4  หลักฐานด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล

19.1.5                  หลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์

19.2  แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

19.2.1  แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์ก

19.2.2                  แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วิน

19.2.3                  แนวคิดเกี่ยวกับหลักวิวัฒนาการยุคใหม่

19.3  พันธุศาสตร์ประชากร

19.3.1   ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวน์เวิร์ก

19.3.2   สมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เวิร์ก

19.3.3   ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวน์เวิร์กกับโรคทางพันธุกรรม

19.4  ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล

19.5  กำเนิดของสปีชีส์

19.5.1  ความหมายของสปีชีส์

19.5.2                  การเกิดสปีชีส์ใหม่

19.6  วิวัฒนาการกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หน่วยที่ 7  ความหลากหลายทางชีวภาพ

บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ

20.1  ความหลากลายทางชีวภาพ

20.1.1  ความหลากหลายทางพันธุกรรม

20.1.2                  ความหลากหลายของสปีชีส์

20.1.3                  ความหลากหลายของระบบนิเวศ

20.2  การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

20.3  การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

20.4  ชื่อของสิ่งมีชีวิต

20.5  การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต

20.6  กำเนิดของชีวิต

20.7  อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

20.8  อาณาจักรแบคทีเรีย

20.8.1                  โครงสร้างและรูปร่างของแบคทีเรีย

20.8.2   การดำรงชีวิตของแบคทีเรีย

20.8.3                  การจัดจำแนกแบคทีเรีย

20.9        อาณาจักรโพรทิสตา

20.9.1                  กำเนิดของยูคาริโอต

20.9.2                  ความหลากหลายของโพรทิสต์

20.10  อาณาจักรพืช

20.10.1  กำเนิดของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช

20.10.2  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช

20.10.3  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช

20.11  อาณาจักรฟังไจ

20.11.1  วิวัฒนาการของฟังไจ

20.11.2  ลักษณะและโครงสร้างของฟังไจ

20.11.3  วัฎจักรชีวิตและการสืบพันธุ์ของฟังไจ

20.11.4  ความหลากหลายของฟังไจ

20.12  อาณาจักรสัตว์

20.12.1  กำเนิดของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์

20.12.2  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรสัตว์

20.13  วิวัฒนาการของมนุษย์

20.14  ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

วิชาที่จะเรียนและวัดผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม  1

น่วยที่ 8  นิเวศวิทยา

บทที่ 21 ระบบนิเวศ

21.1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ

21.1.1 การศึกษาระบบนิเวศ

21.1.2 ระบบนิเวศแบบต่าง ๆ

21.1.3 ไบโอม

21.2  ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ

21.2.1  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ

21.2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมทางชีวภาพ

21.3  การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนวัฏจักรสารในระบบนิเวศ

21.3.1  การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต

21.3.2  วัฏจักรสารในระบบนิเวศ

21.4  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ

บทที่ 22 ประชากร

22.1 ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร

21.1.1  ความหนาแน่นของประชากร

21.1.2  การแพร่กระจายของประชากร

22.2  ขนาดของประชากร

22.3  แบบแผนการเจริญเติบโตของประชากร

22.3.1  การเติบโตแบบเอ็กโพเนนเชียล

22.3.2  การเติบโตแบบลอจิสติก

22.4  แบบแผนการมีชีวิตอยู่รอดของประชากร

22.5  ประชากรมนุษย์

22.5.1  การเจริญเติบโตของประชากรมนุษย์

22.5.2  โครงสร้างอายุประชากรมนุษย์

บทที่ 23  มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.1 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ

23.1.1 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

23.1.2  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาและการจัดการ

23.2  หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

  • การใช้แบบยั่งยืน
  • การเก็บกัก
  • การรักษาซ่อมแซม
  • การฟื้นฟู
  • การสงวน
  • การพัฒนาที่ยั่งยืน

วิชาที่จะเรียนและวัดผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม  2

สำหรับการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2   จะเน้นไปที่เนื้อหารายวิชาพื้นฐานซึ่งนักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้วทั้งหมด จากการเรียนวิชาชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติมในระดับชั้น ม.4  จนถึง ม.5 เทอม 1  ดังนั้นการวัดผลประเมินผลสำหรับ ม.6 เทอม 2 จะทำการวัดผลประเมินผลตามสาระการเรียนรู้พื้นฐานดังนี้
1. การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
 มาตรฐาน ว 1.1
1.ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
2.ทดลองและอธิบายกลไก         การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช 
3.สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ำ       แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์ และสัตว์อื่น ๆ  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
4.อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  และนำความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
 2. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 มาตรฐาน ว 1.2
1.อธิบายกระบวนการถ่ายทอด  สารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
2.สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม และนำความรู้        ไปใช้ประโยชน์
3.ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
 มาตรฐาน ว 1.2
3.สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
4.อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
 4.ระบบนิเวศ
 มาตรฐาน ว 2.1
1.อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 
2.อธิบายกระบวนการแทนที่ของ สิ่งมีชีวิต
3.อธิบายความสำคัญของ       ความหลากหลายทางชีวภาพและเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา

 5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 มาตรฐาน ว 2.2
1.วิเคราะห์สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับ     ท้องถิ่น  ระดับประเทศ และระดับโลก 
2.อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3.วางแผนและดำเนินการเฝ้าระวังอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

Advertisements

เกี่ยวกับ Sipsang's Blog

BIOLOGY EDUCATIONAL WEBSITE FOR ALL THAI STUDENTS
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s