ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

คำสั่งโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ที่ ๒๐๘/๒๕๕๕

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 ———————————–

          เพื่อให้การดำเนินงานงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนในวันที่ ๑๕ สิงหาคม -๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลต่อทางราชการ ดังต่อไปนี้

  คณะกรรมการอำนวยการ

          ๑. ดร.วรรณะ              บุษบา                       ประธานกรรมการ

๒. นายสมศักดิ์             สงกา                       กรรมการ

๓. นายสมมารถ            ศิริสมพร                              กรรมการ

๔. นางสาวสุกัญญา        สุขสมบูรณ์                 กรรมการ

๕. นายสมเกียรติ           ฐานบัญชา                  กรรมการ

๖. นายถวัลย์              พึ่งเงิน                      กรรมการ

๗. นายเอกราช            อยู่ฤกษ์                     กรรมการและเลขานุการ

  คณะกรรมการดำเนินการ

๑. นายสิปป์แสง           สุขผล                      ประธานกรรมการ

๒. นางปทิตตา             อากาศฤกษ์                รองประธานกรรมการ

๓. นายวิชัย                พุ่มเข็ม                      กรรมการ

๔. นางสุวรรณธาดา       ธัญญเกษตร                กรรมการ

๕. นายแสวง               ทองปาน                             กรรมการ

๖. นายดวงอนุชา          บัวงาม                     กรรมการ

๗. นางสุรัสวดี             เภารัศมี                     กรรมการ

๘. นางสาวนฤมล          ศิริธานันท์                  กรรมการ

๙. นางสาวจิราพร         นิลาพันธ์                   กรรมการ

๑๐. นางสาวสุพัฒนา      ดีเทียนอินทร์               กรรมการ

๑๑. นางสาวสุนิษา        อาจอ่อนศรี                กรรมการ

๑๒. นางสาวเอื้องฟ้า      เรืองผึ้ง                     กรรมการ

๑๓. นางทัศนีย์            เบ้าจรรยา                 กรรมการ

๑๔. นางสาวพัสตราภรณ์  บัญชรมาศพรรณ          กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑.  ประสานงานการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ให้สัมฤทธิ์ผล และบรรลุวัตถุ      ประสงค์ที่วางไว้

๒. ดำเนินการควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความ เป็นระเบียบเรียบร้อย

/คณะกรรมการฝ่ายการเงิน……

-๒-

  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

          ๑. นายสมมารถ           ศิริสมพร                              ประธานกรรมการ

๒. นางสาวลัดดา          สวัสดิชัยนันทา             กรรมการ

๓. นางสาวศนิ              โอภาสตระการกุล                   กรรมการ

๔. นางสาวจิราพร         นิลาพันธ์                   กรรมการ

๔. นางสุนันท์             มีศรี                         กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑.      เบิก-จ่ายเงินให้แก่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์  และของรางวัลแก่นักเรียน

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

๑. นายพิชิต                ส่ำประเสิรฐ                ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจุรีรัตน์      ชัยวรวิทย์กุล              กรรมการ
๓. นายดวงอนุชา       บัวงาม                       กรรมการ
๔. นายแสวง             ทองปาน                     กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดสถานที่จัดนิทรรศการ แบ่งพื้นที่ให้นักเรียนสำหรับจัดบอร์ดนิทรรศการ  และจัดหาโต๊ะวางของ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดซุ้มนิทรรศการจำนวน ๒๑ ซุ้มนิทรรศการ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

๒. เตรียมเวที ประดับป้ายงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  และจัดบรรยากาศของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  รวมทั้ง ที่นั่งสำหรับประธาน และเก้าอี้สำหรับครูผู้ร่วมงาน

คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ

๑. นางสาวสุพัฒนา        ดีเทียนอินทร์               ประธานกรรมการ

๒. นายสมพร              เล็กจินดา                   กรรมการ

๓. นายคมกริช             น้อยจินดา                  กรรมการ

๔. นายไทยรัฐ             โพธิ์พันธุ์                    กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดการแข่งขันป้ายนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและตัดสิน

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๑. นางสาวสุนิษา          อาจอ่อนศรี                ประธานกรรมการ

๒. นางสาวเอื้องฟ้า        เรืองผึ้ง                      กรรมการ

๓. นางสาวปทิตตา        อากาศฤกษ์                กรรมการและเลขานุการ

 

/หน้าที่……

-๓-

หน้าที่

๑. ประชาสัมพันธ์คำสั่งงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบทุกคน

๒. จัดทำสูจิบัตรประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ซุ้มนิทรรศการ การแข่งขัน ตลอดจนผลการแข่งขัน รวมทั้งประกาศการมอบรางวัล  ตลอดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

๔. จัดเตรียมคำกล่าวเปิดงานของประธานในพิธี  และคำกล่าวรายงานการจัดงานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ในพิธีเปิดงาน  ตลอดจนจัดเตรียมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๕

 

คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน

          การแข่งขันแต่งเพลง-ร้องเพลงวิทยาศาสตร์

๑. นายสิปป์แสง           สุขผล                      ประธานกรรมการ

๒. นางสุรัสวดี             เภารัศมี                     กรรมการ

๓. นายสิทธิเทพ           เลี้ยงรักษา                 กรรมการ

๔. นางสาวจันทพร        เมฆจันทร์                  กรรมการ
๕. นางสาวนฤมล          ศิริธานันท์                  กรรมการ
๖. นางสาวจิราพร         นิลาพันธ์                   กรรมการ
๗. นางสาวดวงใจ          ไชยคุณ                     กรรมการ
๘. นางสาวจันเพ็ญ        ปัจจัยเก                    กรรมการ
๕. นางสาวพัสตราภรณ์   บัญชรมาศพรรณ          กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑.      จัดการแข่งขัน และตัดสินผลการประกวดแต่งเพลงและร้องเพลงวิทยาศาสตร์ วันที่ ๑๕, ๑๖,๑๗

และ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

๑.      นายวิชัย               พุ่มเข็ม                     ประธานกรรมการ

๒.      นายแสวง             ทองปาน                             กรรมการ

๓.      นางสาวนฤมล         ศิริธานันท์                  กรรมการ

๔.      นางทัศนีย์             เบ้าจรรยา                 กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑.      จัดการแข่งขัน และตัดสินผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

๑.      นางปทิตตา           อากาศฤกษ์                ประธานกรรมการ

๒.      นางสาวจิราพร        นิลาพันธ์                   กรรมการ

๓.      นางสาวสุพัฒนา      ดีเทียนอินทร์               กรรมการ

๔.      นางสาวเอื้องฟ้า       เรืองผึ้ง                     กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑.     จัดการแข่งขัน และตัดสินผลการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

/การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ …………………..

-๔-

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

๑.         นางสาวเอื้องฟ้า      เรืองผึ้ง                     ประธานกรรมการ

๒.         นายแสวง             ทองปาน                              กรรมการ

๓.         นายดวงอนุชา        บัวงาม                      กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑.    จัดการแข่งขัน และตัดสินผลการแข่งขันประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา

          ๑. นายดวงอนุชา          บัวงาม                      ประธานกรรมการ

๒. นายจุมพล              เนียมแสวง                 กรรมการ

๓. นายวีระพงษ์           วิชัย                        กรรมการ
๔. นางสาวดวงใจ          ไชยคุณ                     กรรมการ
๕. นางสาวจันเพ็ญ        ปัจจัยเก                    กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑.      บันทึกภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ตามความเหมาะสม

๒.      จัดหาเครื่องเสียง ไมโครโฟน

๓.      ประกาศผลรางวัลและรูปลงเว็บไซด์ของโรงเรียน

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

๑. นางสาวสว่างจิตต์      ธรรมสถิตย์พร

๒. นางสุดา                ธีระแนว

๓. นางณัฏฐพร            กลัดเข็ม

๔. นางสุจิตรา             ปั้นหยา

๕. นางพรรณา             จันทร์วาววาม

๖. นางสาวจุรีรัตน์         ชัยวรวิทย์กุล

๗. นางสาวอัญชลี          ล้อทนงศักดิ์

๘. นายสุรมิตร             ศรีเสนพิลา

๙. นายสมพร              เล็กจินดา

๑๐. นายคมกริช           น้อยจินดา

๑๑. นายสุทธิ์พงศ์         กุลศิลป์

๑๒. นางสาวฐิติรัตน์       จันทร์อำพร

๑๓. นางสาวศนิ           โอภาสตระการกุล

๑๔. นายสนอง             ห้วยเรไร

๑๕. นางสาวนันทนา      พิสินนาวงษ์

๑๖. นางสาวรัตนาภรณ์   มีรักษา

๑๗. นางสมใจ              อุจวาที

๑๘. นายสหพล            สี่สมประสงค์

                                                                     /๑๙. นางสิริพร          ………….

          -๕-

         ๑๙. นางสิริพร             ฉิมพาลี

๒๐. นางจิตณา            มั่นคง

๒๑. นางจีรวรรณ          วรยศ

๒๒. นายจุมพล            เนียมแสวง

๒๓. นางพนิตนันท์         เพ็ชรทรัพย์

๒๔. นายวิศิษฐ์             มีศรี

๒๕. นางสาวลัดดา         สวัสดิชัยนันทา

๒๖. นางสาวพุทธชาติ     สุขาบูรณ์

๒๗. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ

๒๘. นายไทยรัฐ            โพธิ์พันธุ์

๒๙. นางชนชญา           สังข์พญา

๓๐. นางสาววชิราภรณ์    สุวรรณวรางกูร

๓๑. นางจิรฐา             ธรรมรักษ์

๓๒. นายวรเทพ            กว้างสวัสดิ์

๓๓. นายสิทธิเทพ          เลี้ยงรักษา

๓๔. นางสาวจันทพร      เมฆจันทร์

๓๕. นางสาววรินทร       อู่อรุณ

๓๖. นายสิปป์แสง         สุขผล

๓๗. นายวิชัย              พุ่มเข็ม

๓๘. นางสุวรรณธาดา     ธัญญเกษตร

๓๙. นายดวงอนุชา        บัวงาม

๔๐. นางสาวสุนิษา        อาจอ่อนศรี

๔๑. นายแสวง             ทองปาน

๔๒. นางปทิตตา           อากาศฤกษ์

๔๓. นางสาวนฤมล        ศิริธานันท์

๔๔. นางสาวจิราพร       นิลาพันธ์

๔๕. นางสาวเอื้องฟ้า      เรืองผึ้ง

๔๖. นางสุรัสวดี            เภารัศมี

๔๗. นางสาวพัสตราภรณ์ บัญชรมาศพรรณ

๔๘. นางสาวสุพัฒนา      ดีเทียนอินทร์

๔๙. นางทัศนีย์            เบ้าจรรยา

๕๐. นางสุนทรี             พุ่มมณี

๕๑. นางทรัพย์             ถวิล

๕๒. นางสาวบุญนะ       บุญเอี่ยมยิ่ง

๕๓. นางสาวจุฑารัตน์     สายอรุณ

๕๔. นางสิริพร             วงศ์โกมลเชษฐ์

๕๕. นางอรชร             ทัศนัยนา

๕๖. นางภัสสร             ทิมาศาสตร์

                                                                                      /๕๗. นายทรรศนัย…………..

-๖-

         ๕๗. นายทรรศนัย         ศรีสุภักดิ์

๕๘. นางปทิตตา           สาทรกิจ

๕๙. นางสาววาสนา       พวงแก้ว

๖๐. นายรพีพัทร           แผ้วผา

๖๑. นางสาวสายทอง      อุนต๊ะ

๖๒. นางสาวรัตติยา       ฝัดค้า

๖๓. Mr.Jahdiel   Abapa

๖๔. Miss Yang   Zhan

๖๕. Miss Liao   Juan

๖๖. นายเอกราช          อยู่ฤกษ์

๖๗. นางมณัธฎา           ยุตตานนท์

๖๘. นายณรงค์            นิ่มอนงค์

๖๙. นายบุญชม            เดชชาวนา

๗๐. นางสาวอาภรณ์      หุ่นสวัสดิ์

๗๑. นายบุญชู             เศษรักษา

๗๒. นายมนตรี            สมไร่ขิง

๗๓. นายมนัส              พังจุนันท์

๗๔. นางบุญเรือน          นวลประเสริฐสุข

๗๕. นายพิชิต              ส่ำประเสริฐ

๗๖. นางศิริรัตน์           สมไร่ขิง

๗๗. นายสุบิน              เชียงฉี

๗๘. นางสว่างจิตต์         หิรัญสัจจาเลิศ

๗๙. นายฉัตรชัย           คะชา

๘๐. นางสุนันท์            มีศรี

๘๑. นางสาวประภาพร   ทยาเลิศบวร

๘๒. นางสาวดวงใจ        ไชยคุณ

๘๓. นางสาวจันเพ็ญ       ปัจจัยเก

๘๔. นายวีระพงษ์            วิชัย

๘๕. นางสาวเพ็ญศรี        สรรพคง

๘๖. นางศศิพรรณ         เกษมสุขเจริญชัย

๘๗. นางมัลลิกา           ปรางทิพย์

๘๘. นางสาวอัมพิกา       ศรีบุญมา

๘๙. นางสาววัลลี          ยิ้มโสภา

หน้าที่

๑. ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

๒. ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นที่เรียบร้อย

/๓. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖…………..

-๗-

๓. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดซุ้มนิทรรศการวิทยาศาสตร์
๔. ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และลงชื่อในแบบบันทึกผลกิจกรรมเมื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ ครบทุกกิจกรรม แล้วเก็บแบบบันทึกผลกิจกรรมของนักเรียนทุกคนส่งครูสุรัสวดี เภารัศมี

 

คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
          ๑. นางสุรัสวดี             เภารัศมี                    ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนฤมล           ศิริธานันท์                  กรรมการ
๓. นางสาวสุพัฒนา        ดีเทียนอินทร์               กรรมการ

๓. นางสาวพัสตราภรณ์   บัญชรมาศพรรณ          กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. เตรียมแบบบันทึกผลกิจกรรมของนักเรียนทุกคน

๒. จัดทำเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

๓. เก็บรวบรวมแบบบันทึกกิจกรรมของนักเรียน และจัดทำเป็นรูปเล่ม

 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

          ๑. นางสาวนฤมล          ศิริธานันท์                  ประธานกรรมการ

๒. นางสาวสุพัฒนา        ดีเทียนอินทร์               กรรมการ

๓. นางสาวพัสตราภรณ์   บัญชรมาศพรรณ          กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดทำแบบสอบถามครู  นักเรียน ประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของงานในด้านต่างๆ

๒. จัดทำเกียรติบัตร จัดหารางวัล ของนักเรียน

๓. เก็บรวบรวมแบบประเมิน และจัดทำประเมินผลโครงการ

ขอให้ครู และบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนบังเกิดผลดีทั้งแก่ตนเอง และราชการสืบไป

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ดร.วรรณะ  บุษบา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

Advertisements

เกี่ยวกับ Sipsang's Blog

BIOLOGY EDUCATIONAL WEBSITE FOR ALL THAI STUDENTS
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s