คลังเก็บหมวดหมู่: งานประเมินโรงเรียน

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินของ สมศ. รอบ 3

เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนของสมศ.รอบ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด เอกสารของครูทุกคน เอกสารของกลุ่มสาระฯ บทความทักษะการคิด 

โพสท์ใน งานประเมินโรงเรียน | ใส่ความเห็น