ประวัติและผลงาน

ข้อมูลทั่วไป

  1. ชื่อ นายสิปป์แสง   นามสกุล        สุขผล
  2. เกิดวันที่    30  เดือน  เมษายน     ปี 2525
  3. บรรจุวันที่  15  เดือน  พฤษภาคม  ปี 2550
  4. ตำแหน่งปัจจุบัน   ครู ค.ศ. 2
  5. โรงเรียนปัจจุบัน  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

    

ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการฝึกอบรมดูงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2550

1. ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ปี 2551
2. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการอบรมสัมมนา เรื่อง หลักสูตรใหม่: อนาคตการศึกษาไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2552
3.ได้ให้การสนับสนุนงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ปี 2550   ณ  พุทธมณฑล
4.ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนปี ๒๕๕๐ ของ สพท. นครปฐม เขต ๒
5.ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาฉลาดสุด สุด เนื่อในงานนิทรรศการบวรศาลายานิทรรศ ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๑ ของสพท.นครปฐมเขต ๒
6. ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร “กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น” ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนสามพรานวิทยา ปี ๒๕๕๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. เข้าอบรมการจัดทำผลงานวิชาการ ปี ๒๕๕๑  ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
8. ผ่านการอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบชุด “Interactive Learning System” ปี ๒๕๕๑ จากศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ภาษาจีน สพฐ.
9. ได้ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ ๑/๒๕๕๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปี ๒๕๕๐
10. ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าสมุทร รุ่นที่ ๑/๒๕๕๐  ณ โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ และโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปี ๒๕๕๐
11.ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าสมุทร ขั้นความรู้ชั้นสูง  ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ  จังหวัด ชลบุรี ปี ๒๕๕๐
12. ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง ปี ๒๕๕๑ ของ สพท. นครปฐม เขต ๒
13. ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูโรงเรียนประเภทหนึ่ง รุ่น ๒ ของ สพท. นครปฐมเขต ๒ ปี ๒๕๕๑
14. ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลุกเสือสามัญ สพท.นครปฐมเขต ๒ ปี ๒๕๕๑
15. เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑-๒, ๓-๔  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๑ ของกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
16. เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ช่วงชั้นที่ ๑-๒, ๓-๔  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๑ ของกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
17. ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู (หลักสูตรกลาง) หลักสูตรที่ ๒ (ชีววิทยาช่วงชั้นที่ ๔) ปี ๒๕๕๑ ณ ศูนย์อบรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. ได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในงานมหัศจรรย์เด็กไทย มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานปี ๒๕๕๐  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี ของ สพฐ.
19. ได้เข้าประชุมวิชาการ และฝึกปฏิบัติการในหัวข้อการทำระบบสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตแบบไม่เชื่อมต่อ และ Learn square Thai Open source e-learning system การประชุมวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ ๓  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2551
20. ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา “วิจัยตามรอยเบื้องยุคลบาท” จัดโดยคุรุสภา 3 สิงหาคม 2552
21. ได้เป็นครูพลังงาน โครงการต้นกล้าพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน ปี 2552  โดยได้ไปอบรมเรื่องพลังงาน ณ ค่ายวังดุม รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
22. เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๒ ของกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
23. เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๒ ของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม
24. ศึกษาดูงานการเรียนการสอนเด็กอัจฉริยะ  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  จ.นครปฐม  และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี
25. ได้รับเชิญจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ไปร่วมพิจารณาการจัดทำคู่มือครู ชีววิทยา เล่มที่ 2 ก่อนทำคู่มือครูในหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551   ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552- 2 ธันวาคม 2552  ณ โรงแรมรอยัลเบญจา  สุขุมวิท 5  กรุงเทพฯ
26. ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู (หลักสูตรกลาง) หลักสูตรที่ ๓ (ชีววิทยาช่วงชั้นที่ ๔) ปี ๒๕๕๒ ณ ศูนย์อบรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนเสริมพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านกระทุ้มล้ม  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓
28) ได้รับการสอบผ่านเป็น master teacher  วิชาชีววิทยาและได้รับการอบรมในกลุ่มสูงระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
29) อบรมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2553
โดยทีมงาน EIS
30)ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ในการบริหารจัดการการศึกษาปี ๒๕๕๑
31)ได้เป็นครูสังเกตการณ์การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิค สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๒ ณ ภาควิชาชีววิทยา คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32) ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม โรงเรียน Nguyen Tri Phoung Junior High school ในวันที่ 13 ธันวาคม 2553
33) ได้รับเชิญจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ไปร่วมพิจารณาการจัดทำคู่มือครู ชีววิทยา เล่มที่ 5 ก่อนทำคู่มือครูในหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551   ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 1601  ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สสวท.  กรุงเทพฯ
34) ได้รับเชิญจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ไปร่วมพิจารณาการจัดทำคู่มือครู ชีววิทยา เล่มที่ 4 ก่อนทำคู่มือครูในหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551   ระหว่างวันที่ 19-21กรกฎาคม  2553    ณ ห้องประชุม 1601  ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สสวท.  กรุงเทพฯ
35) ได้เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้วนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 5-9 และ 13-17 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
36) ได้รับเชิญจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ไปร่วมพิจารณาการจัดทำร่างคู่มือการใช้หลักสูตรชีววิทยาพื้นฐานและชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 1 สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  สำหรับหลักสุตรอนาคต เล่มที่ 2  ระหว่างวันที่ 20-22  มิถุนายน  2554   ณ ห้องการ์เด้น 2 ชั้น 2  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11   กรุงเทพฯ

                                                     ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการดีเด่น
1. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปี 2550-ปีปัจจุบัน ร่วมกันจัดโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
2. โครงการติวนักเรียน โดยได้รับการคัดเลือกให้ติววิชาชีววิทยา ให้กับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  ในคาบกิจกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2550-2553
3. โครงการชีวทัศนศึกษา  ได้พานักเรียนกลุ่มสนใจไปปลูกป่าชายเลน ณ ตำบล คลองโคลน
จังหวัด สมุทรสงคราม  ในปีการศึกษา 2552
4. โครงการ Bio Expert Club โดยคณะนักเรียนกลุ่มสนใจวิชาชีววิทยาร่วมทำกิจกรรมชีววิทยา และร่วมกันหาทุนทรัพย์ไปทำบุญโดยได้เงินจำนวน 2,000 บาท ร่วมกับคณะครูอีกกว่า 2,000 บาท ได้ไปร่วมเลี้ยงอาหารเด็กด้อยโอกาส ที่มูลนิธิเด็ก  อ.สามพราน  จ.นครปฐม    20  ตุลาคม 2552

                                                     รางวัลที่เคยได้รับ
– ได้เป็นครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการศึกษา ปี ๒๕๕๐   ของ สพท.นครปฐม เขต ๒
– ได้รับคัดเลือกผลงานนวัตกรรม Sci pics media ให้ร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ปี 2551
– ได้เป็นครูผู้ฝึกสอนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน Science show ระดับช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๑  ของ สพท. นครปฐมเขต ๒
– ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ในโครงการ Thailand Innovative teachers Leadership award 2009    ปี ๒๕๕๒  โดยบริษัท Microsoft (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการ Microsoft Partners in learning.

                   
– ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดแต่งคำร้องเพลงรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี ๒๕๕๒ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์
-ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ ประเภทดนตรีกรรม ชื่อผลงานเพลงช่วยกันได้ไหม ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ๒๐๐๘๘๙๔  ปี ๒๕๕๒
– ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์   ปี ๒๕๕๒  ของ สพฐ
นักเรียนได้เกียรติบัตรเหรียญทองแดง และเกียรติบัตรชมเชย
– ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๒
– ผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้  Kara-Bioke การเรียนรู้ชีววิทยาแบบฝังแน่นด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ  ส่งเข้าประกวดโครงการกรุงไทยสานฝัน โดยเป็น MV คาราโอเกะ พร้อมคู่มืออ่านเสริมการเรียนรู้ จำนวน ๑๒ เพลง
– ได้เป็นครูผู้ฝึกสอนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๒  ของ สพท. นครปฐมเขต ๒
– ได้เป็นครูพลังงาน โครงการต้นกล้าพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน ปี 2552  โดยได้ไปอบรมเรื่องพลังงาน ณ ค่ายวังดุม รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
– ได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน ในการประกวดสุดยอดเยาวชนผู้นำพลังงานทดแทนไทยปี ๒๕๕๒ (๙ มกราคม ๒๕๕๓)
– เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Adobe captivate ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓
– เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ผลของการตัดหางลูกอ๊อดต่อการเจริญเติบโต) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๒๕๕๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
– เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ผลของการตัดหางลูกอ๊อดต่อการเจริญเติบโต) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๒๕๕๓ ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
– เป็นครูผู้ฝึกซ้อมให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการนำเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์: CAS  ระหว่างวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๓
– ได้ให้การสนับสนุนงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓   ณ  พุทธมณฑล  จ.นครปฐม
– เป็นผู้นำเสนอผลงานนวัตกรรมและผลงานดีเด่น (Best practice) ด้านพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์   โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SP2)  ของสพท. นครปฐมเขต ๒  วันที่  ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๓ ณ  โรงแรมเวล
-สอบผ่านการศึกษาอบรมครูวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ในวิชาชีววิทยา โครงการยกระดับครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
– ได้รับคัดเลือกจากสพฐ. ให้เข้ารับการอบรมครูกลุ่มระดับสูง master teacher  ที่ทำคะแนนได้ระดับดีมากในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากขาดการแจ้งจากต้นสังกัดด้วยเหตุปัญหาจากการแบ่งเขตการศึกษา จึงไม่ได้ไปและมีผู้มาบอกในภายหลังว่ามีสิทธิ์ได้รับการอบรม

                                               ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ รางวัลของนักเรียน
1. ปีการศึกษา 2550  : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล  จ.นครปฐม
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
เรื่อง : การกำจัดหอยเชอรี่ด้วยกากชาดำ
1. นางสาวกนกวรรณ  นามเมือง         ม. 5/1
2. นางสาวจิราวรรณ   รอดสำราญ     ม. 5/1
3. นายกฤตพร          ยืนยง             ม. 5/1

2. ปีการศึกษา 2551 : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล  จ.นครปฐม  และ ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต ๒
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW)
เรื่อง : สามแม่ครัว
1. นางสาวอิสรียา       อุดทา              ม. 5/1
2. นางสาววิจิตรา       วงษ์เจียม         ม. 5/1
3. นางสาวอุทัยทิพย์    สิงห์แก้ว         ม. 5/1

3. ปีการศึกษา 2552 : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  วันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  พร้อมโล่  เกียรติบัตร และเงินรางวัล
เรื่อง: ถ่านก้อนดับกลิ่นสูตรสมุนไพร (สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร)
1. เด็กหญิงศิริทิพย์      คิ้วเที่ยง          ม. 2/2
2. เด็กหญิงชณัตฐา     คุ้มรักษา         ม. 2/2
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  วิทยกิจ            ม. 2/2
4. ปีการศึกษา 2552 : กิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ได้เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
1. โครงงานกระถาง NPK
1.1 เด็กหญิงระพีพัฒน์ แก้วดวงเทียน   ม.2/2
1.2 เด็กหญิงฉัตรารีย์   สุวรรณรัตน์      ม.2/2
1.3 เด็กหญิงปานตะวัน ฉ่ำจุ้ย             ม.2/2

2. ถ่านก้อนดับกลิ่นสูตรสมุนไพร
1. เด็กหญิงศิริทิพย์      คิ้วเที่ยง          ม. 2/2
2. เด็กหญิงชณัตฐา     คุ้มรักษา         ม. 2/2
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  วิทยกิจ            ม. 2/2

ได้รางวัลชมเชย
สิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบ : อุปกรณ์ทำไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าแบบพกพาใช้แล้วทิ้ง
1. เด็กชายศุภศิริ        อัศวล้ำเลิศไพบูลย์  ม. 2/2
2. เด็กชายก้องภพ       เชี่ยวพิมล             ม. 2/2

ปีการศึกษา 2552 : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล  จ.นครปฐม  และ ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต ๒  จัด ณ โรงเรียนไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม
รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
เรื่อง : แหนมแอคทีเวีย
1. นางสาวกนกอร      แสงคำ            ม. 4/2
2. นายนิพนธ์            มาศกิตติวงศ์    ม. 5/2
3. นายธรรศ             สุจิตโตสกุล      ม. 5/2

ปีการศึกษา 2553: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เหรียญทองระดับเขต  เหรียญเงินระดับภาคกลาง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง “ผลของการตัดหางลูกอ๊อดต่อการเจริญเติบโต” และเหรียญเงินกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ “CAS”
1. นางสาวมิ่งขวัญ      พูลสวัสดิ์        ม. 4/2
2. นางสาวขนิษฐา      มงคล             ม. 4/2
3. นางสาวเสาวนีย์      แก้วดวง         ม. 4/2

                                                           ผลงานอื่นๆ ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   
1. ศึกษาต่อปริญญาโท ขณะนี้จบปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการศึกษาปี 2552
2. โครงการผลิตหนังสือเล่มเล็ก “ฉันเขียน เธออ่าน สานความรู้” Biology Mini book  ให้นักเรียนทำหนังสือเล่มเล็กที่เป็น POP-UP

3. ผลิตคู่มืออ่านเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ยืมไปอ่านนอกเวลาจำนวน 30 เล่ม  ได้แก่
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง ระบบหายใจ
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง ระบบขับถ่าย
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง พฤติกรรมสัตว์
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง ระบบนิเวศ
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง อนุกรมวิธาน
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง การตอบสนองของพืช
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
– คู่มืออ่านเพิ่มเติม ชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
– รวมนิทานชีววิทยาผลงานของนักเรียนจำนวน 2 เล่ม
– บันทึกการอ่านหนังสือชีววิทยาเล่มเล็กที่นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
– เอกสารติวเข้าสู่มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ONET เล่ม 1
– เอกสารติวเข้าสู่มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ONET เล่ม 2
– เอกสารประกอบการติวพิเศษชีววิทยา  ONET  : Biology  for ONET
– สื่อการสอน DVD   Sci-Pics Media 1 : การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากภาพ
– แบบรายงานนวัตกรรมการศึกษา  ปีงบประมาณ 2550 “Sci-Pics Media”
(ชุดที่ 1-4) เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากภาพ
– สื่อการสอน DVD   Sci-Pics Media 2 : การเรียนรู้ชีววิทยาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– รายงานวิจัยในชั้นเรียน ผลการใช้ Sci-Pics Media 2 : การเรียนรู้ชีววิทยาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– Kara-BioKe คาราโอเกะชีววิทยา สำหรับนักเรียน
– Biology 1 Worksheet and Instruction for EIS Students.
– เอกสารประกอบการเรียนการสอนชีววิทยาเป็นภาษาอังกฤษ ชีววิทยาเล่ม 1
– Lesson Plans for Biology 1 Worksheet and Instruction for EIS Students.
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้คู่กับเอกสารประกอบการเรียนการสอนชีววิทยาเป็นภาษาอังกฤษ ชีววิทยาเล่ม 1
– เกมจับคู่ทางชีววิทยา
– เอกสารประกอบการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
– เอกสารปรับพื้นฐานชีววิทยา
– การบ้านปิดเทอมของมัธยมศึกษาปีที่ 6
– แบบฝึกคำศัพท์ชีววิทยาน่ารู้
– บทละครวิทยาศาสตร์

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ปี ๒๕๕๑๒๕๕๕
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
นายสิปป์แสง  สุขผล   ตำแหน่ง ครู    อันดับ คศ.

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตรการอบรม/การศึกษาดูงาน ระยะเวลา
(วัน)
ระหว่างวันที่
เดือน พ.ศ.
หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม
อบรมการจัดทำผลงานวิชาการ ๒ วัน ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๑  ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ (รส.บศ.) รส.บศ.
อบรมการใช้โปรแกรม Learning system ชุดสัมผัสภาษาจีน ๑ วัน ๔ เมษายน ๒๕๕๑ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการสอนภาษาจีน รส.บศ.
อบรมสัมมนา เรื่อง งานประจำนำสู่วิทยฐานะ ๑ วัน ๕ เมษายน ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รส.บศ.
อบรมหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู (หลักสูตรกลาง) หลักสูตรที่ ๒ (ชีววิทยาช่วงชั้นที่ ๔) ๗ วัน ๒๑-๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ สพฐ, คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสสวท. ศูนย์อบรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูโรงเรียนประเภทหนึ่ง รุ่น ๒ ๒ วัน ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ สพท. นครปฐมเขต ๒ โรงเรียน ภปร. ราชวิทยาลัย
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง ๒ วัน ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สพท. นครปฐม เขต ๒ โรงแรมเวล
อบรมการใช้สื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบชุด “Interactive Learning System” ๑ วัน ๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการสอนภาษาจีน รส.บศ.
ประชุมวิชาการ และฝึกปฏิบัติการในหัวข้อการทำระบบสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตแบบไม่เชื่อมต่อ และ Learn square Thai Open source e-learning system ๓ วัน ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ การประชุมวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ ๓  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประชุมวิชาการและนำเสนองานภาคโปสเตอร์ ๓ วัน ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ปชก.สส.๓ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๑๐ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการอบรมสัมมนา เรื่อง หลักสูตรใหม่: อนาคตการศึกษาไทย ๑ วัน ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รส.บศ.
๑๑ อบรมหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู (หลักสูตรกลาง) หลักสูตรที่ ๓ (ชีววิทยาช่วงชั้นที่ ๔) ๗ วัน ๒๐-๒๖เมษายน ๒๕๕๒ สพฐ, คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสสวท. ศูนย์อบรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๒ อบรมหลักสูตรการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ๒ วัน ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ศูนย์พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนสามพรานวิทยา
๑๓ อบรมสัมมนา “วิจัยตามรอยเบื้องยุคลบาท” ๑ วัน ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ คุรุสภา คุรุสภา
๑๔ ผ่านการเข้าค่ายเยาวชน ต้นกล้าพลังงาน ระดับภาค ๒ วัน ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กระทรวงพลังงาน วังดุม เม้าเท่นแค้มป์
๑๕ รับการฝึกอบรมตามโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษาในระบบ e-training ตลอดปี ๒๔๔๒ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ออนไลน์
๑๖ ผ่านการอบรมเยาวชนเทคโนโลยีสะอาด ครั้งที่ 11 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ๒ วัน ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่ายธนรัชต์
๑๗ อบรมการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ๑ วัน ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ สถานีสารสนเทศทางวิชาการมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รส.บศ.
๑๘ อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Adobe Captivate ๓ วัน ๑๙- ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ รส.บศ.
๑๙ อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (ชีววิทยา) Master teacher ๑๐ วัน ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สพฐ และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.จธ.
๒๐ ได้เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและผลงานดีเด่น best practice ๑ วัน ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ สพท.นฐ. เขต ๒ โรงแรมเวล
๒๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อสอบโดยเน้นการวิเคราะห์ ๒ วัน ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา โรงแรมเวล
๒๒ International training for Math-Science in English as a medium Teaching techniques for Thai Secondary School ๓ วัน ๒๓-๒๕กันยายน ๒๕๕๓ EIS Network รส.บศ.
๒๓ อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e training หลักสูตร สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาความสามารถทางภาษา ออนไลน์ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ สพฐ ออนไลน์
๒๔ ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม  โรงเรียน Nguyen Tri Phuong  Junior high school ๑ วัน ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ Nguyen Tri Phuong  Junior high school Nguyen Tri Phuong  Junior high school
๒๕ อบรมการสอนพันธุศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ๒วัน ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๖ เป็นวิทยากาการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๑๐ วัน ๕-๗ และ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สพม.๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
๒๗ International training  for new century world class workshop following Thai curriculum ๒ วัน ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ EIS Network รส.บศ.
๒๘ อบรมในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 ” (EDUCA 2011) ที่จะจัดขึ้นในวันที่  ณ ศูนย์นิทรรการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค กรุงเทพฯ ๑ วัน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ โทรทัศน์ครู BITEC
๒๙ อบรม “ค่ายสร้างสรรค์หนังสั้น รู้ทันภัยพิบัติ ๕ วัน ๒๖-๓๐เมษายน ๒๕๕๕ สพฐ และ สวทช. บ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธร
๓๐ อบรมการใช้ Tablet เบื้องต้น ชั่วโมง ๔พฤษภาคม ๒๕๕๕ รส.บศ. ศูนย์คอมพิวเตอร์

 


Advertisements

1 ตอบกลับที่ ประวัติและผลงาน

  1. krusirichaibio พูดว่า:

    ได้แวะเข้ามาชม ผลงานของครูสืปป์แสง เมื่อประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมา จนกระทั่งตอนนี้ยังเข้าชมผลงานได้ไม่ถ้วนทั่วเลยครับ…. ขอชื่นชมในความสามารถและความทุ่มเทต่อการสอนเป็นอย่างยิ่ง ขอเป็นกำลังใจให้ครูสืปป์แสงทำผลงานดีๆ ต่อไป และจะคอยติดตามผลงานต่อไปเรื่อยๆ นะครับ..

    ครู คศ.1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s