ผลงานนักเรียน

ตัวอย่างการทำปฏิบัติการทดลองเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติยโตของถั่วเขียว
และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเชื้อราในขนมปัง ปีการศึกษา 2553  ภาคเรียนที่ 1
[English Version]  
 

    

  ปฏิบัติการผลของความชื้นต่อการเกิดราในขนมปัง       ปฏิบัติการปัจจัยต่อการเจริญของถั่วเขียว                     

                      ตัวอย่างการ์ตูนความรู้ชีววิทยาโดยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                     ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 

                                (คลิกที่ภาพเพื่ออ่านตัวอย่างการ์ตูนนิทานชีววิทยา)

              

              

             ตัวอย่าง concept map ความรู้ทางชีววิทยาโดยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 

                                            (ด้านล้างเพื่ออ่านตัวอย่าง concept map ชีววิทยา)
1. นางสาวศศิชา อึงไพเราะ
2. นายมนัส   ชิวค้า
3. นางสาวอาทิตยา ไชยะ
4. นายสิทธิพงษ์  กลิ่นกรอง
5. นางสาวมณฤดี แสงคล้าย

        Concept map รายกลุ่ม (คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพขนาดใหญ่)                                    

 

ผลงานการแต่ง Biomemolody ของนักเรียน  ปีการศึกษา 2555

น.ส.จิรัฐติกาล นาคา ชั้น ม.4/2  เลขที่ 37

น.ส. เจนจิรา อุ่นแก้ว ห้อง 4/4  เลขที่45

น.ส.นลฐิกา แสงฉาว  ม4/2  เลขที่25

นายอรัญ  ฉ่ำจุ้ย  ม.4/1 เลขที่ 1

นายวิชนุกรณ์ สุกรี  ม.4/1 เลขที่ 4

นางสาว ชุติกาญจน์ เวชกุล ม.4/1 เลขที่ 12

นางสาว นัฐชาภรณ์ รวยสูงเนิน ม.4/1 เลขที่ 22

น.ส.ปิยะฉัตร สุขสวัสดิ์ ม.4/4 เลขที่52

นายสหรัฐ เทศแย้ม ม.4/4  เลขที่ 21

นางสาว วรรณกนก หลุนเลิศผล ม.4/1 เลขที่ 24

นางสาวแพรวผกา สุขมา  ม.4/1 เลขที่ 23

นางสาวอิชยา จันทะคาม เลขที่ 17 ม.4/1

นางสาวฐิติชญา ชูเกียรติศิริ ม.4/1 เลขที่ 20

น.ส.ธีราภรณ์ ภู่ระหงษ์ ม.4/1 เลขที่ 21

นางสาว เนตนพา เครือภักดี ม.4/2  เลขที่ 21

น.ส.ปริญาณี บุญชะโด ม.4/2 เลขที่ 27

นายอธิธัช บัวดี   ม.4/1 เลขที่ 4

น.ส.ภรณี จิตตะมาภัย ม.4/2 เลขที่ 24

น.ส มณธิรา สวัสดีหนู ม.4/4  เลขที่ 28

นายนัฐวุฒิ กิจโสภา ม.4/3 เลขที่ 5

น.ส. ธนัชพร อารีย์ ม.4/4 เลขที่ 47

นางสาวรัชนีญา เอ๊าเจริญ ม.4/1 เลขที่ 15

น.ส.นิรชา แสงฉาว ม.4/2 เลขที่ 26

นายวรวัฒน์ บางพิภพ ม. 4/1 เลขที่ 2

นางสาววิชชา มีทอง ม.4/1 เลขที่ 10

น.ส. นัทธมน ตันติสิริประเสริฐ ม.4/4 เลขที่ 29

นาย ภัทรกร กองแก้ง ม.4/3  เลขที่ 8

นาย ณัชพล ไทยป้อม ม.4/2 เลขที่ 16

นาย กฤตภาส แก้วดวงเทียน ม.4/3

น.ส.พัชราภรณ์ พองศรี ม.4/3 เลขที่ 31

นางสาวปวันรัตน์ ประทุมชาติ ม.4/4 เลขที่ 27

นาย ชนะชัย นิรัญรักษ์ ม.4/4 เลขที่ 7

น.ส. ศศินา ศรีบัวทิม ม.4/4 เลขที่ 30

นางสาวจิณณรัตน์ ฐิติธนาสิทธิ์ ม.4/1 เลขที่ 5

น.ส. สุพรรษา เกตุประเสริฐ ม.4/4 เลขที่ 38

น.ส. ปรัชญาภรณ์ บุตรขันทอง ม.4/4 เลขที่ 35

นางสาวอัญชลีพร ทองพันธ์ ม.4/2  เลขที่ 50

นางสาวสุธิณี อากาศฤกษ์  ม.4/1  เลขที่ 16

นาย ธนาธิป ส่ำประเสริฐ   ม.4/4  เลขที่ 3

นางสาวนริสรา นงคราญ   ม.4/1  เลขที่ 8

นายจีรศักดิ์ โป๊ะโดย     ม.4/4  เลขที่ 4

นางสาวปิ่นกมล ยอดศรีคำ ม.4/1 เลขที่ 13

นางสาวณัฏฐณิชา ทองประดับ ม. 4/1 เลขที่ 7

น.ส.ภัทราภรณ์ หิรัญยะนันท์ ม.4/1 เลขที่ 14

นายธนินวิชญ์ เอี่ยมลือนาม ม.3/4 เลขที่ 7

นาย วัชนันท์ เงินเหรียญ เลขที่5 ม.4/4

นางสาวจิราพร สุขผล ม. 4/1 เลขที่ 6

นางสาวอริสา เห่งนาเลน ม.4/1 เลขที่ 11

น.ส. เวธกา ศิริพรพิสิฐ    ม.4/2  เลขที่ 45

น.ส.เทพธารินทร์ ภู่น้อย   ม.4/2  เลขที่ 33

นางสาวฉวีวรรณ ป๋อพริ้ง ม.4/4 เลขที่ 26

น.ส. กาญจนา แก้วศรี  ม4/3  เลขที่ 39

น.ส.หัตถ์ญา ตั้งรัตน์ผ่องอำไพ ม.4/2 เลขที่ 29

นางสาว พัสวี มีศรีผ่อง ม.4/1

นาย ภัทรพงศ์ บุตรจินดา ม.4/4 เลขที่ 1

น.ส.ดุสิตรา เจริญชันษา ม.4/4 เลขที่ 33

โครงงนชีววิทยา ม.4 ปีการศึกษา 2554

ผลความเข้มข้นของสารละลายผงซักฟอกต่อการงอกของเมล็ดถั่วฝักยาว

พฤติกรรมการเปลี่ยนสีของดอกพุดตาน

 

การใช้ Monosodium glutamate และ M150 ต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน

การคงทนของดอกมะลิ 

ข้าวเปลือกกับไส้เดือนอะไรทำให้ไก่เจริญเติบโตดีกว่ากัน

ขี้แมวปลอดกลิ่นเปรี้ยว

ปัสสาวะมนุษย์เร่งการเจริญเติบโตของพืช

การชะลอการดำคล้ำของกล้วย

ดอกจำปีเหี่ยวช้าด้วยวิธีง่าย ๆ 

การเร่งการเจริญเติบโตของเห็ด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s