ผลงาน Biomemolody

ผลงานการแต่ง Biomemolody ของนักเรียน  ปีการศึกษา 2555

น.ส.จิรัฐติกาล นาคา ชั้น ม.4/2  เลขที่ 37

น.ส. เจนจิรา อุ่นแก้ว ห้อง 4/4  เลขที่45

น.ส.นลฐิกา แสงฉาว  ม4/2  เลขที่25

นายอรัญ  ฉ่ำจุ้ย  ม.4/1 เลขที่ 1

นายกิตติศักด์  หนูพรหม  ม.4/4  เลขที่ 54

นายวิชนุกรณ์ สุกรี  ม.4/1 เลขที่ 4

นางสาว ชุติกาญจน์ เวชกุล ม.4/1 เลขที่ 12

นางสาว นัฐชาภรณ์ รวยสูงเนิน ม.4/1 เลขที่ 22

น.ส.ปิยะฉัตร สุขสวัสดิ์ ม.4/4 เลขที่52

นายสหรัฐ เทศแย้ม ม.4/4  เลขที่ 21

นางสาว วรรณกนก หลุนเลิศผล ม.4/1 เลขที่ 24

นางสาวแพรวผกา สุขมา  ม.4/1 เลขที่ 23

นางสาวอิชยา จันทะคาม เลขที่ 17 ม.4/1

นางสาวฐิติชญา ชูเกียรติศิริ ม.4/1 เลขที่ 20

น.ส.ธีราภรณ์ ภู่ระหงษ์ ม.4/1 เลขที่ 21

นางสาว เนตนพา เครือภักดี ม.4/2  เลขที่ 21

น.ส.ปริญาณี บุญชะโด ม.4/2 เลขที่ 27

นายอธิธัช บัวดี   ม.4/1 เลขที่ 4

น.ส.ภรณี จิตตะมาภัย ม.4/2 เลขที่ 24

น.ส มณธิรา สวัสดีหนู ม.4/4  เลขที่ 28

นายนัฐวุฒิ กิจโสภา ม.4/3 เลขที่ 5

น.ส. ธนัชพร อารีย์ ม.4/4 เลขที่ 47

นางสาวรัชนีญา เอ๊าเจริญ ม.4/1 เลขที่ 15

น.ส.นิรชา แสงฉาว ม.4/2 เลขที่ 26

นายวรวัฒน์ บางพิภพ ม. 4/1 เลขที่ 2

นางสาววิชชา มีทอง ม.4/1 เลขที่ 10

น.ส. นัทธมน ตันติสิริประเสริฐ ม.4/4 เลขที่ 29

นาย ภัทรกร กองแก้ง ม.4/3  เลขที่ 8

นาย ณัชพล ไทยป้อม ม.4/2 เลขที่ 16

นาย กฤตภาส แก้วดวงเทียน ม.4/3

น.ส.พัชราภรณ์ พองศรี ม.4/3 เลขที่ 31

นางสาวปวันรัตน์ ประทุมชาติ ม.4/4 เลขที่ 27

นาย ชนะชัย นิรัญรักษ์ ม.4/4 เลขที่ 7

น.ส. ศศินา ศรีบัวทิม ม.4/4 เลขที่ 30

นางสาวจิณณรัตน์ ฐิติธนาสิทธิ์ ม.4/1 เลขที่ 5

น.ส. สุพรรษา เกตุประเสริฐ ม.4/4 เลขที่ 38

น.ส. ปรัชญาภรณ์ บุตรขันทอง ม.4/4 เลขที่ 35

นางสาวอัญชลีพร ทองพันธ์ ม.4/2  เลขที่ 50

นางสาวสุธิณี อากาศฤกษ์  ม.4/1  เลขที่ 16

นาย ธนาธิป ส่ำประเสริฐ   ม.4/4  เลขที่ 3

นางสาวนริสรา นงคราญ   ม.4/1  เลขที่ 8

นายจีรศักดิ์ โป๊ะโดย     ม.4/4  เลขที่ 4

นางสาวปิ่นกมล ยอดศรีคำ ม.4/1 เลขที่ 13

นางสาวณัฏฐณิชา ทองประดับ ม. 4/1 เลขที่ 7

น.ส.ภัทราภรณ์ หิรัญยะนันท์ ม.4/1 เลขที่ 14

นายธนินวิชญ์ เอี่ยมลือนาม ม.3/4 เลขที่ 7

นาย วัชนันท์ เงินเหรียญ เลขที่5 ม.4/4

นางสาวจิราพร สุขผล ม. 4/1 เลขที่ 6

นางสาวอริสา เห่งนาเลน ม.4/1 เลขที่ 11

น.ส. เวธกา ศิริพรพิสิฐ    ม.4/2  เลขที่ 45

น.ส.เทพธารินทร์ ภู่น้อย   ม.4/2  เลขที่ 33

นางสาวฉวีวรรณ ป๋อพริ้ง ม.4/4 เลขที่ 26

น.ส. กาญจนา แก้วศรี  ม4/3  เลขที่ 39

น.ส.หัตถ์ญา ตั้งรัตน์ผ่องอำไพ ม.4/2 เลขที่ 29

นางสาว พัสวี มีศรีผ่อง ม.4/1

นาย ภัทรพงศ์ บุตรจินดา ม.4/4 เลขที่ 1

น.ส.ดุสิตรา เจริญชันษา ม.4/4 เลขที่ 33

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s